Obec Komorovice - O obci

Dětské hřiště realizované podle návrhu dětí

Návštěvní řád

Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce nebo jiná osoba. Děti do 6 let věku mohou do prostoru hřiště vstupovat pouze v doprovodu dospělé osoby a používat zařízení pokud je zabezpečený trvalý dozor odpovědné osoby. Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními návštěvního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.

 

Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky:

  • pružinové houpačky – pro děti od 3 do 8 let
  • houpačka překlápěcí – pro děti od 3 do 12 let
  • multifunkční sestava, kolotoč – pro děti od 3 do 12 let

 

Na hřišti platí zákaz:

  • poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
  • vstupu se zvířaty
  • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
  • manipulace s otevřeným ohněm
  • užívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení
  • jízdy na kole

 

Bezpečnostní opatření:

V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat. Pokud jsou herní prvky poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání, je jejich používání zakázáno.

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši zákonný zástupce.

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně na Obecním úřadě Komorovice, nebo na tel. 725 529 411, zajistíte tím větší bezpečnost pro své dítě.

 

Provozní doba: 7:00 - 21:00 hodin

Odpovědná osoba: starosta obce Marcel Sidorenko, telefon: +420 725 529 411

Důležitá telefonní čísla:

HASIČI 150  –  ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

POLICIE 158  –  TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

 

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád.

 

 

Dětské hřiště podle dětí z Komorovic

Kreslené návrhy dětí, jak by mělo vypadat nové dětské hřiště u koupaliště.

 

 

NAHORU