Obec Komorovice - Obecní úřad

Czech Point

Czech Point

 

Možnost získání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy:

  • z Katastru nemovitostí
  • z Obchodního rejstříku
  • ze Živnostenského rejstříku
  • z Insolvenčního rejstříku
  • z Rejstříku trestů
  • z Rejstříku trestů právnické osoby
  • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
  • z bodového hodnocení osoby

Pro získání požadovaného ověřeného výstupu z uvedených registrů musí žadatel znát jednoznačné identifikátory. Na základě těchto identifikátorů úředník zadá požadavky na vyhotovení výstupu. Žadatel je před zhotovením seznámen s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude ověřený výstup vydán žadateli. Platba probíhá v hotovosti u úředníka, který výstup vydává. Tato služba neslouží k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento výstup je veřejnou listinou.

 

Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Nezná-li žadatel požadované údaje, je možné je dohledat na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. O výpis je dále možno zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě je nutné, aby žadatel znal kromě čísla popisného i přesné číslo bytu v jednotce (domě). Žádá-li klient o výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Je-li žádost vyřízena na základě seznamu nemovitostí, měl by klient znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

 

Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. Czech POINT umožňuje vydat úplný výpis, v němž jsou obsaženy všechny informace z rejstříku za dobu existence firmy, nebo výpis platných údajů - obsahuje souhrn informací o firmě k datu vydání výpisu.

 

Výpis z Živnostenského rejstříku

O výpis může požádat anonymní žadatel. Pro vydání výpisu je nutná znalost IČ požadované organizace.

 

Výpis z Rejstříku trestů

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění lze výpis z evidence Rejstříku trestů vydat osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tato žádost není ručně vypisována, ale klient ji dostane k podpisu předtím, než mu je vydán výpis z Rejstříku trestů vydán. Tato žádost je poté archivována dle zákona. Výpis lze vydat i zmocněnci na základě vyplněné plné moci. O výpis také může požádat cizinec.

 

Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby

V souvislosti s přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, vznikla na Ministerstvu spravedlnosti evidence Rejstříku trestů právnické osoby.

Z této evidence je vydáván výpis z Rejstříku trestů právnické osoby. Údaje z evidence Rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné, žadatelem může být kterákoliv fyzická osoba. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává. Žádost se netiskne, ani nearchivuje.

 

Výpis z Insolvenčního rejstříku

O výpis může požádat anonymní žadatel. Pro vydání výpisu je nutné znát IČ požadované organizace anebo osobní údaj (pro konkrétní osobu).

 

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jedná se o ohlášení živnosti, ohlášení údajů (nebo jejich změn) vedených v živnostenském rejstříku, žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

 

Výpis z bodového hodnocení osoby

Na základě novely zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) je možné požadovat výpis z bodového hodnocení osoby. Výpis je vydána na základě ověření žadatele.

 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dokáže nahradit několik výpisů a prokázání kvalifikace v případech podání nabídky do veřejné soutěže. Podmínkou vydání je registrace do seznamu kvalifikovaných dodavatelů a znalost IČ organizace.

 

Kolik to stojí

Cena za výstup z Informačního systému veřejné správy je dle zákona o správních poplatcích stanovena maximální částkou 100 Kč za první stranu a částkou 50 Kč za druhou a další stránku výstupu.

  • Za výpis z Rejstříku trestů se platí jednorázová částka 100 Kč.
  • Za přijetí podání kontaktním místem dle §72 se platí částka 50 Kč.

Ověřené výstupy z těchto rejstříků získáte na Obecním úřadě v Komorovicích, a to vždy v úřední hodiny.

NAHORU